ARC Main Page Occupation of the East Auschwitz

Auschwitz envelope

Last Update 22 August 2005

Heinrich Müller
A letter from Auschwitz, sent on 14 Mai 1942.
English translation of the text:

Concentration Camp Auschwitz
Mailing with camp prisoners is subjected to the following prescriptions:
  1. Every protective-custody-captive is allowed to send or to receive two letters or postcards from his relatives. Letters sent to prisoners must be written clearly and with ink, and must have a maximum of 15 lines per page. Only one piece of normal sized notepaper is permitted. Lined envelopes are not allowed. Including more than five 12 Pfg-stamps in the envelope is not allowed. Including everything else is forbidden will be seized. Postcards have 10 lines. It is not allowed to use photographs as postcards.
  2. It is permitted to send money to the prisoners.
  3. All consignments must carry the correct address, which means name, date of birth and number of the prisoner. If the address is not correct, the mail will either be returned to sender or destroyed.
  4. Newspapers are permitted, but can be ordered only via the postal service of the Concentration Camp Auschwitz.
  5. The sending of parcels is not allowed, because the prisoners can buy everything in the camp.
  6. Sending release from protective-custody requests to the camp board is useless.
  7. It is principally not permitted to talk with prisoners or visit them in the concentration camp.

The Camp Commander


Nederlandse vertaling:

Concentratiekamp Auschwitz

Bij briefverkeer met gevangenen dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen.
  1.Elke geļnterneerde mag per maand twee brieven of twee kaarten van familie of bekenden ontvangen en aan hen versturen. De brieven aan de gevangenen moeten goed leesbaar met inkt geschreven zijn en mogen per bladzijde slechts 15 regels bevatten. Alleen briefpapier van normale grootte is toegestaan. Enveloppen mogen niet gevoerd zijn. Per brief mogen slechts 5 postzegels van 12 pfennig worden bijgesloten. Al het overige is verboden en zal in beslag worden genomen. Briefkaarten hebben 10 regels. Foto’s mogen niet als briefkaart worden gebruikt.
  2. Het zenden van geld is toegestaan.
  3. Benadrukt wordt dat bij geld- of postzendingen steeds het juiste adres, dat bestaat uit: naam, geboortedatum en nummer van de gevangene, op de zending moet worden vermeld. Indien het adres niet juist is wordt het poststuk aan de afzender retour gezonden dan wel vernietigd.
  4. Kranten zijn toegestaan, maar mogen alleen door het postagentschap van het concentratiekamp Auschwitz worden bezorgd.
  5. Het sturen van pakketten is niet toegestaan, omdat de gevangenen in het kamp alles kunnen kopen.
  6. Verzoeken aan de kampleiding om vrijlating uit gevangenschap zijn zinloos.
  7. Het is ten enenmale niet toegestaan gevangenen in het concentratiekamp te spreken of te bezoeken.

De Kampcommandant


© ARC 2005